"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Engelske boker Sitatsamlinger Forberedelse til senregnet Forberedelse til senregnet del 2 Tv og annen underholdning Falske vekkelser i den siste tid Den kommende krise Kristne & hemmelige forbund Tusenarsriket Hvorfor ikke kjott Beredelse Ellen og Arken Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Sitatsamlinger > Forberedelse til senregnet


Forberedelse for senregnet

Innholder: Forord, Forkortelser, Sitater.

Kjære trossøsken!

Tiden vi lever i, er meget alvorlig, og store begivenheter vil prege
dagene vi går i møte. Det er mulig vi ikke tenker så meget over det under

livets daglige gjøremål, og kanskje er vi revet med i tilbedelsen av de
materielle og tekniske fremskitt som har gitt nåtidsmennesket så store
illusjoner om fremtiden.

Vi må imidlertid ikke la oss bedra av de perspektiver som tegnes på
grunnlag av den menneskelige kunnskap og forstand, for vi lever stadig i
en verden som er preget av synd, sorg og død. Vårt eneste håp er Kristi
gjenkomst og det som er hans evige plan for oss. Med tanke på den store
begivenheten kommer spørsmålet til den enkelte av oss: "Er jeg beredt til
å møte Kristus? Hvordan står det til med meg personlig?" I erkjennelse av
tidens dype alvor bør vi stille oss selv det samme spørsmål som den rike
unge mannen stilte: "Hva fattes meg ennå?" Denne unge mannen mente at han
hadde levd et rent og hederlig liv i overensstemmelse med Guds bud, men da
han sto ansikt til ansikt med Kristus, gikk det for alvor opp for ham at
ikke alt var som det burde være.

Mon ikke det spørsmålet som denne unge mannen stilte finner gjenklang i
ditt og mitt hjerte når vi vender blikket mot Kristus og samtidig prøver å
se inn i oss selv! Føler vi at vi mangler noe? Er vi nådd så langt som vi
skulle? Hva er det som ennå mangler?

Slik som den første menighet måtte ha del i den Åndens utgytelse vi
kjenner som "tidligregnet", må den siste menighet ha del i "seneregnet".
Det mest aktuelle spørsmålet en kristen kan stille seg selv, er dette:
"Hvorledes kan jeg få del i denne åndelige velsignelsen?" Vi lengter etter
en åndelig vekkelse i vår forkynnelse, i våre menigheter og institusjoner
og ikke minst i våre egne hjerter.

Denne traktaten er en hilsen til alle syvende dags adventister i Norge.

Den er utarbeidet av pastor B. F Wagner på grunnlag av en serie
bibelstudier som ble holdt over dette emne i en rekke av våre menigheter i
USA. Som følge av den store inntressen den vakte, ble materialet
mangfoldiggjort på anbefaling av H. M. S. Richards, N. C. Wilson, R. A.
Anderson og andre av våre ledere.

Traktaten inneholder hovedsakelig utdrag fra E. G. Whites skrifter, noe
som gjør at innholdet får ekstra tyngde og betydning. Hensikten med den er
å gi en større forståelse av vårt behov for senregnet og lede den enkelte
til å berede seg for denne siste åndelige velsignelse.

Det er vårt håp at du under bønn til Gud vil lese og studere disse dype
tanker og mer enn noen gang leve nærmere Gud. Vi Ønsker å forene oss med
deg i bønn til Herren om at han må sende en vekkelse blant oss og gi oss
alle del i de åndelige velsignelser fra den himmelske verden - mens det
ennå er tid.

Deres i Kristus forbundne, J. Elisenberg, Th. Fønnebø, Alfred Lie, J. Madsen

FORKORTELSER
Brukt i samlingen
AL Apostlenes Liv og Virksomhet

BC Bible Commentary, bind 1-7

BM Budskaper til menigheden


CH Counsels on Health

CM Colporteur Ministry

COR Christ Our Righteousness

Ev Evangelism

GW Gospel Workers

KH That I May Know Him

KL Kristi Liknelser

MHK Mot Historiens Klimaks

NT Fra Naturens Talerstol

OHC Our High Calling

PK Profeter og Konger

PP Patriarker og Profeter

RH Review and Herald

SC Suffering of Christ

SH Slektenes Håp

SL Sanctified Life

SLF I den stire Læges Fodspor

SM Selected Messages bind 1, 2

T Testimonies, bind 1-9

TM Testimonies to Ministers

Ud Uddannelse

VK Veien til Kristus

VM Veiledning for Menigheten, bind 1-3

KRISTI BUDSKAP TIL DEN SISTE MENIGHET


Laodikeamenighetens store behov

Den store strid mellom Kristus og satan nærmer seg sitt høydepunkt. satan
mønstrer sine krefter for den siste akt i his- toriens store drama. I Åp.
12:12 leser vi: " Ve jorden og havet! for djevelen er faret ned til eder i
stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid."

1 Pet. 5:8 "vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en
brølende løve og søker hvem han kan oppsluke."

En lignende advarsel kommer fra Herrens tjenerinne til med- lemmene av den
siste menighet:

3 VM 216: "Vanskelige tider ligger foran oss. Enhver som kjenner
sannheten, bør våkne opp og stille seg under Guds ledelse med legeme, sjel
og ånd. Fienden er på spor etter oss. Vi må være lys våkne, vi må være på
bakt mot ham. Vi må ta Guds fulle rustning på. Vi må følge de råd som blir
gitt gjennom Profetiens Ånd. Vi må elske og lyde sannheten for denne tid.
Dette vil redde oss fra å ta imot kraftige forførelser. Gud har talt til
oss gjennom sitt ord. Han har talt til oss gjennom vitnesbyrdene til
menigheten og gjennom de bøker som har gjort sitt til å klargjøre vår
plikt og den stillingen vi bør innta. Vi bør gi akt på de advarsler som er
gitt, linje på linje, bud på bud. Hvilken unnskyldning kan vi komme med
dersom vi setter oss ut over dem?"


En alvorlig krise venter oss

I denne mørke time av jordens historie trenger vi i sannhet hver eneste
lysstråle som skinner ut fra Guds trone. Vi vet at en stor krise venter
verden. Men vi leser i 5. bind av Testimonies, side 711, at "en stor krise
venter Guds folk".

SH 438: "Krisen kommer oss stadig nærmere. satan vet at hans tid er kort.
Han har satt alle sine redskaper i virksomhet for at menneskene kan bli
forført, bedradd, opptatt og revet med, inntil nådens dag ender og nådens
dør lukkes for evig."

8 T 315: "En storm av ubendig raseri nærmer seg. Er vi beredt til å møte
den?"

3 VM 225: "Fryktelige prøvelser og fristelser venter Guds folk."

3 VM 174: "Enhver preken som blir holdt bør fremføres slik at folk kommer
til å forstå de fryktelige straffedommer som snart kommer over verden.
Måtte Gud hjelpe sitt folk til å våkne opp og leve og arbeide som menn og
kvinner på grensen til den evige verden!"

For over et halvt århundre siden (1909) skrev Herrens tjenerinne:

3 VM 234: "Hvis enhver Kristi stridsmann hadde gjort sin plikt, . ville
verden allerede ha hørt advarselsbudskapet. Men arbeidet ligger flere år
baketter."

3 VM 58: "Dersom Guds folk hadde gjennomført hans forssett og brakt nådens
budskap ut til verden, ville Jesus alt ha kommet til jorden, og de hellige
ville være budt velkommen inn i Guds stad."

MHK 26: "La den første menighets tro og kraft igjen blusse opp, så vil
forfølgelsens ånd også bli gjenopplivet og forfølgelsens flammer bli tent
på ny."

Når vi ser at Jesu komme er blitt utsatt i så mange år, burde vi da ikke
ta tid til under alvorlig bønn å undersøke den virkelige årsak til denne
lange utsettelsen slik at vi kan berede oss for å fremskynde hans komme?

3 VM 242: "Dersom mennesker bare ville samarbeide med guddommelige
redskaper, ville mange bli vunnet for sannheten. Men de som gekjenner seg
til å være Guds folk, har sovnet fra det arbeid som er gitt dem."

KH 330: "Den Hellige Ånd venter på redskaper som den kan arbeide gjennom.
. Guds Ånd vil bli utgytt over menigheten så snart redskapene er beredt
til å ta imot den."

BM 152, 153: "Jeg så at levningen av Guds folk ikke var beredt for det som
vil komme over jorden, en sløvhet som lignet en dvale, syntes å hvile over
sinnet hos de fleste som bekjenner seg til å tro at vi har det siste
budskap. . Et stort verk må utføres for de overblevne. . Engelen sa: "
Legioner av onde engler omgir dere. . Dere lar sinnet altfor lett bli
avledet fra beredelsesverket. . Engelen sa: De som holder sabbaten må dø
fra selvet.""

Men vi er uten unnskyldning, for "begivenhetene i forbindelse med
avslutningen av prøvetiden og beredelsen til trengselstiden er tydelig
omtalt" (MHK 341).

1 T 466: "Nesten alle som bekjenner seg til å tro sannheten for vår tid,
er uforberedt når det gjelder forståelsen av beredelsesverket for denne
tid.

Kristus, det sanne vitne (Åp. 1, 5) har sendt et budskap til menigheten i
Laodikea. Hvis vi gir akt på dette budskap, skal vi bli beredt for
senregnet.


Laodikea- budskapet

Åp. 3, 14-21: "Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier
han som er amen, det troverdige og sanndrue vitne, opphavet til Guds
skapning: Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm; gid
du var kald eller varm! Derfor, da du er lunken, og hverken kald eller
varm, vil jeg utspy deg av min munn. Fordi du sier: Jeg er rik og har
overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og
fattig og blind og naken, så råder jeg deg at du kjøper av meg gull,
glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle deg
i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyesalve til å
salve dine øyne med, for at du kan se! Alle dem jeg elsker, dem refser og
tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend deg! Se, jeg står for døren og
banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham
og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi
å sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med
min Fader på hans trone."

Laodikea-budskapet er en "overraskende irettesettelse" (3 T 252), og
likevel er det et budskap fullt av kjærlighet. Dersom vi gir akt på rådet
fra det sanndrue vitne og åpner hjertedøren slik at Kristus ved sin
representant, den Hellige Ånd, kan komme inn, skal vi motta guddommelig
kraft til å seire over enhver skjødesynd og glede oss over den forrett det
blir å sitte sammen med Kristus på hans trone.

SH 263: "Det er ved Ånden Kristus bor i oss. Og Guds Ånd, mottatt i
hjertet, er begynnelsen til det evige liv."

La oss under bønn til Gud studere følgende sitat fra inspirasjonens penn
angående dette livsviktige emne som avgjør vår evige skjebne.

RH Aug. 28, 1894: "Det sanndrue vitnes råd fremstiller ikke dem som er
lunkne som om de var i en håpløs tilstand. Det er ennå en sjanse til å
rette på deres tilstand, og Laodikea-budskapet er fullt av oppmuntring."

6 T 77: "Advarselen til den siste menighet må også forkynnes for alle som
påberoper seg å være kristne. Laodikea-budskapet må som et skarpt,
tveegget sverd bli forkynt for alle kirkesamfunn. . Glør vi vårt aller
beste for at de alle må bli advart?"

3 T 259: "Hvordan vil disse stille seg til det sanndrue vitnes budskap til
laodikeerne? Det må ikke forekomme noe bedrag her. Dette budskap må av
Guds tjenere bringes ut til en lunken menighet. Det må vekke hans folk opp
fra deres trygghet og farlige bedrag når det gjelder deres virkelige
stilling overfor Gud. Hvis dette budskapet blir tatt imot, vil det vekke
til handling og føre til ydmykelse og syndsbekjennelse."

SLF 463: "Menneskenes store fare ligger i at de kan bedra seg selv."

1 VM 392: "Det eneste håp for dem i Laodikea er et klart syn på deres
stilling overfor Gud, kunnskap om deres sanne tilstand. De er verken kalde
eller varme. De inntar et nøytralt standpunkt, og på samme tid smigrer de
seg med at de ikke trenger til noe."

1 VM 79: "Hva skal jeg si for å vekke levningen av Guds folk? Jeg så at
fryktelige scener venter oss. satan og hans engler er i ferd med å angripe
Guds folk med all sin kraft. Han vet at hvis de sover litt lenger, har han
sikret seg dem, for deres ødeleggelse er viss."


Følgende sitater åpenbarer fiendens strategi.


satans forførelser

MHK 358: "satan vil om mulig hindre dem i å berede seg for den dag. Han
vil legge hindringer i veien for dem, gjøre dem interessert i jordiske
skatter og tynge dem ned med livets bekymringer for at trengselens dag
skal komme over dem som en tyv."

3 VM 241: " satans krefter er i virksomhet for å lede menneskenes tanker
bort fra evige virkeligheter. Fienden har lagt forholdene til rette slik
som det passer hans hensikter. Verdslige sysler og tidens mote er det som
opptar tankene hos menn og kvinner."

8 T 316: "Vi må vende oss bort fra tusener av emner som lokker på vår
oppmerksomhet. Det er slike emner som stjeler vår tid og vekker spørsmål,
men som ingen betydning har. De høyeste interesser krever den største
oppmerksomheten og energi, noe som ofte blir ofret på forholdsvis
ubetydelige ting. . Vi bør føle vårt ansvar slik at vi gir sjelen den føde
som kan nære og stimulere vårt åndelige liv."

1 VM 101: "Mennesket har en naturlig tilbøyelighet til å følge satans
innskytelser og kan ikke med hell motstå en så fryktelig fiende dersom
Kristus, den mektige seierherre, ikke bor i det, leder dets ønsker og gir
det styrke. . satan forbereder sine bedrag for at Guds folk i hans siste
felttog mot dem ikke skal forstå at det er ham." 2 Kor. 11, 14

MHK 295: "Denne våkne fiende er på spor etter dem hele tiden."

1 VM 88: "Onde engler vokter på oss hvert øyeblikk."

3 VM 214: "Jeg sier til alle: Vær på vakt! For satan går omkring som en
lysets engel i enhver forsamling av kristelige arbeidere, og i enhver
menigheten søker han å vinne medlemmer over på sin side."

COR 149: "Det er ikke noe satan frykter mer enn at Guds folk skal rydde
veien ved å få vekk enhver hindring slik at Herren kan utgyte sin Ånd."

5 T 397: "Vi må føre en stadig kamp mot selviskhet og fordervelse i det
menneskelige hjerte. . De som glemmer Gud, selv om det bare er for en time
eller et øyeblikk, er på en farlig sti."

5 T 394: "Så snart en kristen ikke er på vakt, gjør denne mektige
motstander et plutselig og voldsomt angrep."

En tredjedel av himmelens engler ble forført. Eva og Kain, hennes
førstefødte, ble forført. Alle på åtte nær ble forført, på syndflodens
tid. Mange av de religiøse lederne på Kristi tid ble forført, enda de var
vitne til at Guds Sønn utførte noen av sine største mirakler.

I de siste dager når satans makt øker i høy grad (Spirutal Gifts. Bind 2,
side 277), kommer han til å forføre endog de utvalgte, om mulig (Matt.
24,24). Fordi satans fristelser øker i kraft, er den tid vi lever i, dull
av fare for Guds barn" (Counsels to Teachers, side 322).

5 T 102, 103: "Hvor høy vår stilling enn måtte være, så trenger vi til å
våke og be til stadighet. Vi må daglig være under Guds Ånds kontroll,
ellers vil satan få herredømme over oss. . satans gjerninger ennå mens de
roser seg av at de er i Kristi tjeneste."

TM 79: "satan tar kontroll over hvert eneste sinn som ikke helt og fullt
er under Guds Ånds kontroll."

SH 438: "Bare få tror av hjerte og sjel at vi har et helvete å unnfly og
en himmel å vinne."

1 Tess. 5, 17: "Be uavlatelig."

SC 8: "Troens stadige, oppriktige bønn bringer oss lys og styrke så vi kan
stå imot satans frykteligste angrep."

3 VM 242: "Vi bør nå være besjelet av et dypt alvor."

Guds folk må vekkes opp

La oss overveie disse guddommelige kommentarer til Laodikea- budskapet.

2 VM 61: "Vil dere gi akt på rådet fra det sanndrue vitne om å søke etter
det gull som er prøvd i ilden, de hvite klær og øyensalven er den åndelige
dømmekraft som vil sette dere i stand til å se satans listige angrep og
unngå dem, til å oppdage synden og få avsky for den, og til å se sannheten
og lyde den."

Men mange vil ikke sette pris på den kjensgjerning at de må ha den
himmelske salvelse. "Navnet "dårlige jomfruer" fremstiller karakteren hos
dem som ikke har fått det guddommelige verk utørt i hjertet av Guds Ånd.
Kristi komme forandrer ikke de dårlige jomfruene til kloke jomfruer. .
Menighetens tilstand slik den er fremstilt ved de dårlige jomfruene, er
også omtalt som "laodikea- tilstanden" (RH aug. 19, 1890).

1 VM 391, 392: "Laodikea- budskapet gjelder Guds folk, som bekjenner seg
til å tro den nærværende sannhet. Størstedelen er lunkne bekjennere, som
har et navn, men ingen nidkjærhet. . De er uvillige til å dø fra selvet."

1 T 186: "Det ble vist meg at budskapet til laodikeerne gjelder Guds folk
i vår tid. . Det er beregnet på å vekke Guds folk, å vise dem deres
frafall og å føre til nidkjær omvendelse, slik at de må bli beæret med
Kristi nærvær og bli skikket for den tredje engels høye rop."

De foregående sitater gjør det klart for oss at dersom vi gir akt på
Laodikea- budskapet, vil Guds folk bli beredt til å forkynne den tredje
engels budskap med stor kraft under senregnet. Men de som ikke inder sin
åndelige fattigdom og som ikke er villige til å følge det råd Kristus, det
sanndrue vitne, gir, vil bli rystet.

BM 343: "Jeg spurte om betydningen av den rystelsen jeg hadde sett, og det
ble vist meg at den ville bli forårsaket ved det tydelige vitnesbyrd som
kom frem ved det sanndrue vitnes råd til menigheten i Laodikea. Dette vil
ha sin virkning på mottakerens hjerte, og det vil lede ham til å løfte
rettferdighetens prinsipper høyt og fremholde den tydelige sannhet. Noen
vil ikke tåle dette tydelige vitnesbyrd. De setter seg opp imot det, og
det er dette som vil forårsake en rystelse blant Guds folk. Jeg så at det
sanndrue vitnes vitnesbyrd ikke er blitt halvt påaktet. Det alvorlige
vitnesbyrd som menighetens skjebne avhenger av, er blitt ringaktet, om
ikke fullstendig ignorert. Dette vitnesbyrd må føre til en dyp omvendelse.
Alle som i sannhet tar imot det, vil lyde det og bli renset."


De som gir akt på budskapet

Hvis vi gir akt på dette budskap til "levningen", skal vi ikke bli rystet.
Den trofaste rest vil følge rådet fra Kristus, det sanndrue vitne. De vil
korsfeste selvet, bli forvandlet ved den Hellige Ånd og gjort skikket for
senregnet og for forvandling.

7 T 14: "De som stiller seg under Guds kontroll, så de kan bli ledet og
ført av ham, vil kunne oppfatte betydningen av de begivenheter som han lar
finne sted. Inspirert av Ånden fra ham som ga sitt liv for å gi verden
liv, vil de ikke lenger stå stille i maktesløshet og peker på hva de ikke
kan utføre. De vil ta på seg himmelens rustning og dra ut i striden
villige til å utføre noe på spill for Gud fordi de vet at hans allmakt vil
stille deres behov.

3 VM 265: "Gud vil utføre arbeidet dersom vi vil være hans redskaper."

7 T 16, 17: "På oss hviler det tunge ansvar å advare verden om den
kommende dom. Fra alle kanter, fra nær og fjern kommer kallet om hjelp.
Gud kaller på sin menighet for at den skal stå opp og iføre seg kraft.
Utforgjengelige kroner kan vinnes. Himmelens rike kan oppnås. En verden
som forgår i uvitenhet, skal opplyses.

Når den tredje engels budskap vokser til et høyt rop, vil stor kraft og
herlighet ledsage forkynnelsen. Guds folks ansikter vil skinne med et lys
fra himmelen."

Hvilken herlig anledning! La oss bestemme oss for å gi akt på kjærlighets-
budskapet til laodikeerne. La oss dø fra selvet hver dag, og la oss
tillate den Hellige Ånd å få full kontroll over vårt liv slik at vi fort
kan bli beredt for senregnet og få del i forkynnelsen av budskapet med
overbevisende kraft under det høye rop.


VI TRENGER TIDLIGREGNET NÅ

PK 90: "Hele universet vokter med den mest levende inntresse på de
avsluttende scener i den store strid mellom det gode og det onde. Guds
folk står like ved grensen til den evige verden."


Dette budskapet begynte akkurat på tiden for profetiens oppfyllelse, og
det skal bli fullført. Gud vil fullføre sitt verk gjennom deg og meg
dersom vi vil, eller ved andre dersom vi ikke vil.

Den Hellige Ånd blir gitt til tjeneste, ikke for et verk vi selv velger
ut, men for det arbeid Gud kaller oss til. "Vi kan ikke gjøre bruk av den
Hellige Ånd. Den Hellige Ånd skal gjøre bruk av oss. gjennom Ånden virker
Gud i sitt folk "både å ville og å virke til hans velbehag". " (SH 463.)


Den Hellige Ånds forvandlende kraft

Dersom vi ikke er villige til å la den Hellige Ånd få sin vilje med oss,
arbeider vi i kjødets kraft og ikke i Åndens. Hva blir så resultatet? Her
er Guds svar:

5 T 158: "Uten Guds Ånd og kraft arbeider vi forgjeves med å fremholde
sannheten."

De siste ordene Jesus uttalte før han for opp til himmelen, burde stadig
lyde i våre ører: "Men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over
eder, og I skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og
Samaria og like til jordens ende." Ap. Gj. 1, 8.

1 SM 156: "Kristus, den store lærer, hadde en umåtelig variasjon av emner
å velge mellom, men det som han dvelte mest ved, var utgytelsen av den
Hellige Ånd. Hvilke viktige ting han forutsa for menigheten på grunn av
denne utgytelse! Og likevel, hvilket emne dveler vi mindre ved i dag?"

SH 197: "For at mennesket skal kunne gjenvinne likheten med Gud og settes
i stand til å gjøre Guds gjerning, behøver det en kraft som ligger utenfor
og høyere enn det selv. Men dette forhold gjør ikke det menneskelige
redskap uvesentlig. Menneskeligheten griper den guddommelige kraft,
Kristus bor i hjertet ved troen, og ved samarbeid med det guddommelige
blir menneskets kraft virksom til det gode.

Han som kalte de galileiske fiskere, kaller ennå mennesker til sin
tjeneste. Og han er likså villig til å åpenbare sin kraft gjennom oss som
gjennom de første disipler."

1 SM 374: "Bare ved den Hellige Ånds virkning på våre hjerter kan vi bli
skikket for himmelen. Vi må ha Kristi rettferdighet som vårt pant dersom
vi skal få adgang til Faderen. For at vi skal kunne ha Kristi
rettferdighet, trenger vi daglig til å bli forvandlet ved Åndens
påvirkning slik at vi kan få del i guddommelige natur. Det er den Hellige
Ånds oppgave å høyne smaken, hellige hjertet og foredle hele mennesket."

satan vil prøve å hindre utgytelsen av den Hellige Ånd ved å innføre en
forfalskning.

I mange år har vi sett bevis på forfalskningen. I betraktning av at tiden
er så langt kommet, burde det da ikke være sterke bevis for det som er
ekte? Verdens største behov i dag er å se åpenbarelsen av den Hellige Ånds
forvandlende kraft i livet hos dem som bekjenner seg til å forkynne det
siste advarselbudskap.

I et personlig brev datert 1. november, 1942, skrev den daværende
viseformann for Generalkonferensen til meg:

"Jeg tror, br. Wagner, at det eneste som hindrer fullføringen av verket
nå, er mangel på en dypere helligelse og et dypere nådens verk i hjertene
hos våre menighetsmedlemmer overalt. Dersom våre arbeidere og
menighetsmedlemmer var hva de burde være, ville fylden av senregnets
utgytelse komme, og budskapet ville spre seg som en prærieild."

Mangelen på senregnets kraft i denne tid burde ydmyke våre hjerter og mane
oss til trofast å følge Kristi råd til laodikeerne slik at vi hastig kan
bli beredt til å oppleve "vederkvegelsen" og å være beredt til å ta del i
å forkynne budskapet med stor kraft under det "høye rop". 13

Følgende sitater fra Profetiens Ånd gjør det klart for oss hvorfor
senregnet så lenge er blitt utsatt, og hva vi må gjøre for å bli beredt
til å forkynne dette budskap med stor kraft.

1 VM 78: "Det ble vist meg at Guds folk venter på at en eller annen
forandring skal skje - at en tvingende kraft skal gripe dem. Men de kommer
til å bli skuffet, for de tar feil. De må handle. De må selv ta fatt
arbeidet og rope alvorlig til Gud om sant kjennskap til seg selv. De
scener som foregår omkring oss, er så viktige at de bør få oss til å våkne
og fremholde sannheten for alle som vil høre."

1 T 619: "Det ble vist meg at dersom Guds folk ikke selv gjør noen
anstrengelser, men venter på at vederkvegelsen skal komme over den og ta
bort deres urett og rette på deres feil, dersom de er avhengige av dette
for å bli renset fra kjødets og åndens urenhet, og gjøre den skikket til å
ta del i den tredje engels høye rop, så vil de bli funnet for lette."

TM 507, 508: "Mange har i høy grad sviktet i mottagelsen av tidligregnet.
De har ikke tatt imot alle de fordeler Gud op den måten har lagt til rette
for den. De venter at mangelen vil bli utbedret under senregnet. Når den
rikeste overflod av nåde skal bli utgytt, har de til hensikt å åpne
hjertene for å ta imot den. Men de begår en fryktelig feil. . Dersom vi
ikke gjør fremgang, dersom vi ikke stiller oss der hvor vi kan ta imot
både det tidlige og det sene regn, kommer vi til å gå fortapt, og ansvaret
blir da vårt eget."


Tidligregnet uunnværlig

Den Hellige Ånd i tidligregnet renser og forvandler oss slik at vi kan
vinne seier på alle fronter. Det er denne beredelse vi må gjøre før vi kan
være rede til å ta imot senregnet.

1 SM 191: "Det er i dag du må overgi deg til Gud, i dag må du bli tømt for
selvet. . I dag må ditt kar bli renset slik at det kan være rede . for
senregnets skurer. For senregnet vil komme, og Guds velsignelse vil fylle
hver eneste sjel som er renset fra enhver urenhet, . gjort skikket for
vederkvegelsens tider, . skikket for den Hellige Ånds dåp."

BM 94, 95: "Jeg så at menge forsømte den beredelsen som er så nødvendig,
og at de så frem til "vederkvegelsens tider" og "senregnet" i
forventningen om at dette skulle gjøre dem skikket til å bestå på Herrens
dag og til å leve for hans ansikt. Å, hvor mange jeg så i trengselstiden
stå uten beskyttelse! De hadde forsømt den nødvendige beredelsen og derfor
kunne de ikke ta imot den vederkvegelsen som alle må ha for å kunne leve
for Guds hellige ansikt. . Jeg så at ingen kan få del i "vederkvegelsen",
dersom han ikke vinner seier over hver eneste skjødesynd, over hovmod,
egenkjærlighet, kjærlighet til verden og over alle uriktige ord og
handlinger."

De som ikke hver dag avdør fra selvet og lar den Hellige Ånd få rense og
forvandle livet, vil ikke innse eller forstå åpenbarelsen av den Hellige
Ånd i senregnet. De vil bli rystet ut, og deres plass vil bli fylt av
andre som tar imot sannheten og slutter seg sammen med Guds folk.

TM 399: "Vi må være forvisset om at når den Hellige Ånd blir utgytt, vill
de som ikke tok imot og gledet seg over tidligregnet, ikke se eller forstå
verdien av senregnet."

TM 507: "Men det må ikke være noen forsømmelse i å ta imot den nåde som er fremstilt ved tidligregnet. Bare de som lever opp til det lys de har, vil
motta større lys. Dersom vi ikke daglig har fremgang i virkeliggjøringen
av aktive kristne dyder, kommer vi ikke til å innse og forstå åpenbarelsen
av den Hellige Ånd i senregnet. Kanskje det kommer til å falle på hjerter
omkring oss, men vi selv kommer ikke til å oppdage eller motta det."

2 SM 57: "De som er blottet for den Hellige Ånd, kan ikke være trofaste
vektere på Sions murer, for de er blinde overfor den oppgaven som bør
utføres, og de gir ikke basunen den rette lyd."

Den Hellige Ånds dåp vil som på pinsefestens dag føre til en
gjenoppvekkelse av sann religion og til utføringen av mange vidunderlige
gjerninger. Himmelske vesener vil komme blant oss, og mennesker skal tale
drevet av Guds Hellige Ånd. Men skulle Herren virke på menneskene som han
gjorde det på pinsedagen og dagene deretter, vil menge som nå hevder å tro
sannheten, vite så lite om den Hellige Ånds virkninger at de ville rope:
"Vær på vakt mot fanatisme!" De kommer til å si om dem som er fylt med
Ånden: "De er fulle av søt vin.".

. Noen vil betvile og kritisere når Guds Ånd tar menn og kvinner i eie,
fordi deres egne hjerter ikke er påvirket, men er kalde og uimottagelige."

BM 344: "Denne skaren hadde minsket i antall. Noen var blitt rystet ut og
hadde forlatt dem underveis. De likegyldige og sorgløse som ikke sluttet
seg til dem som satte nok pris på seier og frelse til å be alvorlig og
vedholdende om det, oppnådde den ikke. De ble etterlatt i mørke, og
plassene deres ble straks fylt av andre som tok imot sannheten og trådte
inn i rekkene."


Beredelse for senregnet nå

2 VM 57, 58: "Det er nå vi må rense vår karakters kjortel og gjøre den
hvit i Lammets blod. Det er nå vi må overvinne stolthet, lidenskap og
åndelig sløvhet. Det er nå vi må våkne opp og gjøre besluttsom
anstrengelse for å oppnå en symmetrisk karakter. "I dag, om I hører Hans
røst, da forherd ikke eders hjerter." Heb. 3,7. 8. 15. Vi er i dag i en
ytterst prøvende stilling, mens vi våker og venter på vår Herres
åpenbarelse. Verden er i mørke. "Men I, brødre," sier Paulus, "er ikke i
mørke, så dagen skulle komme over eder som en tyv." .

Hva er det dere gjør, brødre, i det store forberedelseverket? De som
forener seg med verden, tar imot det verdslige preg og gjør seg ferdig til
å ta imot dyrets merke. De som ikke stoler på seg selv, men som ydmyker
seg for Gud og render sine sjeler ved å lyde sannheten, tar imot det
himmelske preg og bereder seg for å ta imot Guds segl på sine panner. Når
befalingen går ut og stemplet blir innpreget, fortsetter deres karakter å
være ren og uplettet i all evighet."

Tiden er langt fremskredet. Vi må ikke nøle. Israel tilbrakte 40 år på sin
vandring omkring i ørkenen. Mens de kunne ha nådd løftets land i løpet av
to uker.

Når Guds folk er beredt for senregnet. Vil Guds verk bli fullført på meget
kort tid.

OHC 187: "Vi kan ikke føle oss trygge et øyeblikk dersom vi ikke blir
ledet og kontrollert av den Hellige Ånd."

PP 468: "Det er ikke en tilbøyelighet i vår natur, ikke en egenskap i vår
sjel eller tilskyndelse i hjertet uten at den hvert øyeblikk trenger til å
bli styrt av Guds Ånd."

8 T 46: "Vi trenger til at det guddommelige livspust blir åndet på oss. .
Strømmer av åndelig kraft vil bli utgytt på dem som er beredt til å ta
imot den."

5 T 158: "Vi bør be om utgytelsen av den Hellige Ånd like alvorlig som
disiplene ba på pinsedagen."

Vårt største behov er en dagelig salvelse av den Hellige Ånd så vi kan bli
beredt for senregnet.


KRISTI SINN

Fil. 2, 5: "La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus."

Phillips` oversettelse: "La Kristus selv være deres eksempel når det
gjelder hvilken holdning dere bør innta."

KH 265: "Kristus er vårt mønster, det fullkomne og hellige eksempel som er
gitt til etterfølgelse for oss."

SLF 147: "Verden behøver i vår tid det samme som den behøvde for 1900 år
siden: en åpenbarelse av Kristus."

KH 174: "Å være en kristen vil ikke bare si å anta navnet Kristus, men å
ha Kristi sinn, og å overgi viljen til Gud i alle ting."

Følgende sitater viser hvor avhengig Kristus var av sin far. Er vårt
eksempel.

SH 465: "Således var Kristus i sin menneskelighet avhengig av guddommelig
kraft. "Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv," uttalte han."

SH 226: "Da Jesus ble vekket for å møte stormen, var han fullkommen rolig.
Det var intet spor av frykt i hans ord eller i hans blikk, for det var
ingen frykt i hans hjerte. Men det var ikke på grunn av sin allmakt han
hvilte. At han kunne bevare fred, skyldtes ikke at han var "den Herre som
hersker på hav og jord". Denne makt hadde han gitt fra seg, og han sier:
"Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv." - (Joh. 5,30.) Han stolte på
Faderens makt. Det var i tro - tro på Guds kjærlighet og omsorg - Jesus
hvilte, og kraften i det ord som stilte stormen, var Guds kraft." 17

Jesus sa: "Faderen, som blir i meg, han gjør sine gjerninger." Joh. 14,10.

Og Jesus sier til oss: "Uten meg kan I intet gjøre." 15, 5.

KL 160: "Alle våre gode gjerninger er avhengig av en kraft utenfor oss selv."

Så lenge vi er i Laodikea- tilstanden, innser vi ikke vårt behov. Vi tror
at vi "mangler intet". Men menneskets store fare ligger i selvbedrag.

For dersom noen tykkes seg å være noe og er dog intet, da dårer han seg
selv." Gal.6, 3. "Når mennesker ser at de selv er intet, er de beredt til
å bli ikledd Kristi rettferdighet." (COR 124.)

SH 133, 134: "Guds Sønn var overgitt til Faderens vilje og avhengig av
hans makt. Så fullstendig hadde Kristus uttømt seg selv at han ikke la
noen planer angående seg selv. Han godtok Guds planer for ham, og dag for
dag utfoldet Gud sine planer. Slik bør vi forlate oss på Gud, for at våre
liv må kunne være den likefremme gjennomføring av hans vilje."

SH 264: "Så fullstendig var Jesus overgitt til Guds vilje at bare Faderen
kom til syne i hans liv."

KL 149: "Kristus har i sitt liv vist hva et menneske kan gjøre for et
annet når det har fått del i den guddommelige natur. Alt hva Kristus
mottok fra Gud, kan også vi få."

3 VM 229: " Det liv Kristus levde her i verden, kan menneskene ved hans
kraft og under hans veiledning leve. Når de strider med Satan, kan de få
all den hjelpen han fikk. Vi kan mer enn seire ved ham som elsket dem og
ga seg selv for dem.."

SH 357: "Selvovergivelse er hovedsummen i Jesu lære."

SH 459: "Jesus åpenbarte ingen egenskaper og satte ingen krefter i verk
som mennesker ikke kan ha gjennom tro på ham."

NT 75: "Hver gang menneskene velger sin egen vei, setter de seg opp mot
Gud. De får ingen plass i himmerikets rike."

Jesus sa: "For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje,
men for å gjøre hans vilje som har sendt meg." Joh. 6, 38. Han sa også:
"Fordi jeg alltid gjør det som er ham til behag." Joh. 8, 29.

Apostelen Paulus fulgte Kristi eksempel. Han sa: "Jeg er korsfestet med
Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg." Gal. 2, 20.
Og han gir oss dette råd: "Enten I altså eter eller drikker, eller hva I
gjør, så gjør alt til Guds ære!" 1 Kor. 10, 31.

Gud søker å styre legemet gjennom sinnet. satan søker å kontrollere sinnet
gjennom legemet. "Legemet bør være en tjener for sinnet, og ikke sinnet
for legemet"

(1 T 487). "Alle bør gi akt på sansene, ellers får satan seier over den.
For det er disse som danner hovedveien til sjelen (3 T 507). "Sansene hos
mange er blitt immune på grunn av ettergivelse for appetitt og et liv i
synd" (3 T 476).

SC 11, 12: "Vår forløser motsto satans makt i denne store fristelsen
[Ettergivelse for appetitt] som ødelegger menneskers sjeler. Hvis
mennesket skal seire over denne fristelsen, kan det også seire på hvert
eneste annet punkt."


Kristus ble daglig døpt av den Hellige Ånd

KL 139: "Kristus mottok stadig av sin Faders hånd for at han kunne ha noe
å gi oss. . Han levde ikke for seg selv, heller ikke tenkte og ba han for
seg selv, men for andre. Etter å ha tilbrakt flere timer med Gud i bønn
sto Jesus frem morgen etter morgen for å bringe menneskene himmelens lys
og velsignelse. Han tok daglig imot en ny Åndens dåp."

SH 75: "Kristi menneskelighet var forent med guddommelighet. Han ble
dyktiggjort til striden ved den Hellige Ånds kraft. Og han kom for å gjøre
oss delaktige i den guddommelige."

Når Jesus, Guds Sønn, trengte til en ny Åndens dåp daglig, hva så med deg
og meg? Når nå Kristus er vårt eksempel i alle ting, må vi oppleve den
Hellige Ånds kraft hver dag for at vi kan bli beredt for kampen.

NT 37: "Til Jesus, som uttømte seg selv for den fortapte slekts frelse,
ble Ånden gitt uten mål. Slik vil den bli gitt til enhver Kristi
etterfølger når hele hjertet er overgitt til ham."

KH 34: "Vi må se hen til Kristus. Vi må stå imot slik som han gjorde det.
Vi må be som han ba. Vi må lide som han led dersom vi skal seire som han
seiret."

KH 16: "Mennesket må stadig få del i den Hellige Ånd, ellers blir han ikke
i stand til å oppta kampen mot mørkets makter


Hva vil den Hellige Ånd utføre for oss?

SH 62: ""Vår Gud er en fortærende ild" for synd hvor som helst denne
finnes (Heb. 12, 29). I alle som bøyer seg for hans makt, vil Guds Ånd
fortære synd. Men hvis menneskene klynger seg til synden, blir de til ett
med den. Da må Guds herlighet som ødelegger synd, ødelegge dem."

SH 108: "Når Guds Ånd tar hjertet i eie, forvandler den livet. Syndige
tanker legges bort, onde handlinger blir oppgitt. Kjærlighet, ydmykhet og
fred trer i stedet for vrede, avind og strid. Glede trer i stedet for
bedrøvelse, og ansiktet gjenstråler av himmelens lys. Ingen ser den hånd
som løfter byrden, eller skuer det lys som kommer ned fra boligene hisset.
Velsignelsen kommer når sjelen overgir seg til Gud i tro. Da skaper den
kraft som intet menneskelig øye kan se, et nytt vesen i Guds bilde."

1 SM 374: "Bare ved den Hellige Ånds verk i hjertet kan vi bli skikket for
himmelen. . Vi trenger til daglig å bli forvandlet ved Åndens påvirkning."

RH aug. 1896: "Ånden omdanner de gjenfødte sjeler etter Jesu Kristi bilde. "

CH 594: "Vår eneste sikkerhet mot å falle i synd er å holde oss selv
stadig under den Hellige Ånds omdannende innflytelse."

AL 32: "Dersom menneskene er villige til å la deg påvirke, vil hele deres
vesen bli helliggjort. Ånden vil ta av det som hører Gud til, og innprente
det i sjelen."

SM 337: "Liksom voks tar imot seglets påtrykk, slik må sjelen bli påtrykt
Guds Ånd og beholde Kristi bilde."


Guds kjærlighet

Rom. 5, 5: "Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd,
som er oss gitt."

KL 419: "Åndens iboen vil vise seg i en stadig utgytelse av himmelens
kjærlighet."

Hva var målet på Kristi kjærlighet? Mens han ble naglet til korset, ba han
for sine mordere: "Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør." Å,
Hvilken kjærlighet! Hvilken overmåte kjærlighet! "La dette sinn være i
eder, som og var i Kristus Jesus." Når vi elsker slik som Jesus elsket,
vil den Hellige Ånd bruke oss til å stille verdens største behov.

KL 419: "Det er ikke noe Kristus ønsker mer enn redskaper som vil
fremstille hans Ånd og karakter for verden."

KL 414: "Ved å innplante Guds ords prinsipper i menneskenes hjerter
utvikler den Hellige Ånd Guds egenskaper hos dem. Hans herlighets lys -
hans karakter - må stråle ut fra hans etterfølgere."

KL 415: "De siste stråler av nådens lys, det siste nådens budskap som blir
gitt verden, er en åpenbarelse av hans kjærlighets karakter. Guds barn
skal åpenbare hans herlifhet.2

Tm 50: "Den endelige og fulle tilkjennegivelse av Guds kjærlighet til en
verden som skal opplyses med hans herlighet, vil til sist bli åpenbart
gjennom menigheten."

Hvilket ansvar! Hvilken utfordring! Hvilket privilegium! Ved den Hellige
Ånds mektige kraft skal vi åpenbare Guds kjærlighets karakter og hans
herlighet.

Den eneste måten dette kan utføres på, er at vi dør fra selvet hver dag og
daglig opplever Åndens dåp. Når vi helt overgir oss til hans makt, vil den
Hellige Ånd fortære synden i oss. Den vil rense og forvandle oss inntil
vårt ansikt gjenspeiler himmelens lys.

Den Hellige Ånd skaper et nytt vesen i Guds bilde. Guds kjærlighet vil bli
åpenbar. Da blir vi beredt for senregnet og det høye rop.

AL 15, 16: "Etter utgytelsen av den Hellige Ånd ble disiplene slik fylt
med kjærlighet til dem som han døde for, at hjertene ble mektig påvirket
av de ord de talte, og de bønner de sendte opp. De talte i Åndens kraft,
og under innflytelsen av denne kraft ble tusener omvendt."

KL 402: "Uten kjærlighet til brødrene og underdanighet mot Gud er de intet. .

Bare når selviskheten er død, når striden om å være størst er bannlyst,
når takknemlighet fyller hjertet og kjærligheten gjør livet til en vellukt
- først da kan Kristus bo i sjelen, og Gud anerkjenner oss som sine
medarbeidere."

6 T 401: "Kristi kjærlighet, kjærlighet til brødrene, vil vitne overfor
verden at vi har vært med Jesus og lært av ham. Da vil den tredje engels
budskap stigentil ety høyt rop, og hele jorden vil bli opplyst av Herrens
herlighet."

AL 31: "Enhver arbeider bør be til Gud om en daglig Åndens dåp."

8 T 23: "Mine brødre og søstre, be om den Hellige Ånd."

Skal vi ikke følge Jesu eksempel og betale hva det koster for en daglig
dåp av den Hellige Ånd? "La dette sinn være i eder, som og var i Kristus
Jesus."


ENOK OG DØPEREN JOHANNES


Å kjenne Gud

Du 261, 262: "Verden er blitt grepet av et hektisk jag som en aldri før
har opplevd. Med hensyn til fornøyelser, til å tjene penger, til kampen om
makten, til selve kampen for tilværelsen er det en fryktelig kraft som
opptar all interesse både i legeme, sjel og sinn. Midt i alt dette
vanvittige jag lyder Guds røst."

Hva er egentlige dette livsviktige budskap som Gud vil bringe mennesket?
Lytt til hans røst i Jer. 9, 23. 24: "Så sier Herren: Den vise rose seg
ikke av sin visdom, og den sterke rose seg ikke av sin styrke, den rike
rose seg ikke av sin riksdom! Men den som vil rose seg, han rose seg av at han er forstandig og kjenner meg."

Jesus taler til oss gjennom disse ord: "Og dette er det evige liv at de
kjenner deg, eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus." Joh.
17, 3.

SLF 465: "Kunnskapen om Gud og om Jesus Kristus . er den nøkkel som åpner
portene til den himmelske stad."

SH 460: "Når vi kjenner Gud slik som det er vår forrett å kunne kjenne
ham, vil vårt liv være et liv i uavbrutt lydighet."

KL 114: "Den kunnskap vi ved egen erfaring får om Gud og om Jesus Kristus,
som han har sendt, forvandler oss etter Guds bilde."

8 T 329: "Den kunnskap om Gud som forvandler vår karakter, er vårt store
behov. Hvis vi utfører hans hensikt, må det i vårt liv være en åpenbarelse
av Gud som er i overensstemmelse med hans ords lære.

Den erfaring som Enok og døperen Johannes hadde, viser hva vår erfaring
bør være. Langt mer enn vi nå gjør. Bør vi studere disse menns liv - han
som ble opptatt til himmelen uten å se døden, og han som før Kristi første
komme ble kalt til å berede Herrens vei og gjøre hans stier rette."


Enok

1 Mos. 5, 24: "Og Enok vandret med Gud; så ble han borte, for Gud tok ham
til seg."

Heb. 11, 5: "Ved tro ble Enok bortrykket, så han ikke skulle se døden. .
For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrd at han tektes Gud."

8 T 329: "Guds uendelige, ufattelige kjærlighet gjennom Kristus ble det
emnet han grunnet på dag og natt. Med hele sin sjels iver søkte han å
åpenbare denne kjærlighet til folket som han bodde blant."

Gud åpenbarte sin kjærlighet gjennom den trofaste Enok før verden ble
ødelagt ved vann, og nå ønsker han åpenbare sin kjærlighet gjennom sitt
folk før verden blir ødelagt ved ild. En åpenbarelse av Guds kjærlighet er
verdens største behov i dag.

PP 76: "Enoks vandring med Gud besto ikke i en henrykkelse eller i et syn,
men i at han utførte alle dagliglivets plikter."

8 T 330: "Guds kraft slik den kom til syne gjennom hans tjener, ble følt
av dem som hørte på. . Enoks sinn var vendt mot de evige skatter. . Mens
han ennå var på jorden, dvelte han ved tro i lysets rike."

PP 76, 77: "Hans hjerte var i harmoni med Guds vilje. . Enok var en mann
med en sterk og ypperlig ånd og med store kunnskaper. Han ble æret med
særskilte åpenbarelser fra Gud. Men enda han alltid levde i samfunn med
himmelen og stadig hadde Guds storhet og fullkommenhet i sine tanker, var
han likevel et av de mest ydmyke mennesker. Jo nærmere han kom i forening
med Gud, desto dypere følte han sin egen svakhet og ufullkommenhet."

Et stadig samfunn med Gud gjorde at Enok fikk et stort mål av guddommelig
kraft, og hans sjel ble fylt med ydmykhet. Det var D. L. Moody som engang
sa: "Storhetens begynnelse er å bli liten, storhetens vekst er å bli
mindre, og storhetens fullkommenhet er å bli ingenting." Ellen G White
skrev: "Den eneste storhet er ydmykhetens storhet."

PP 77: "Slik ventet han på Herren og søkte å oppnå en klarere kunnskap om
hans vilje, for at han skulle kunne utføre den. For ham var bønnens
sjelens åndedrett. Han levde i selve himmelens nærhet."

PP 79: "Idet Enok slik samtalte med Gud, kom han mer og mer til å avspeile
Guds bilde. Hans ansikt skinte av et hellig lys - det lys som skinner i
Jesu Kristi ansikt. Når han kom fra dette samfunn med Gud, la endog de
ugudelige med skrekk merke til det preg av himmelen som viste seg på
ansiktet hans."

Dersom vi daglig korsfester selvet og overgir oss til tjeneste for Gud
uten å holde noe tilbake, dersom vi daglig og stadig ber om salvelse av
den Hellige Ånd, vil våre ansikter bli opplyst med et hellig lys, og andre
vil legge merke til himmelens stempel på våre ansikter.

Dette vil fylle vårt eget store behov, og den Hellige Ånd vil bruke oss
som redskaper til å møte verdens store behov. Så vil Guds verk bli
fullført på meget kort tid.

Skal vi ikke i felleskap si: "Ved Guds nåde og den Hellige Ånds kraft skal
Enoks erfaring bli vår inntil himmelen skal opplyses av Menneskesønnens
komme"?

PP 81: "Denne profets hellige karakter fremstiller den hellige tilstand
som må prege de mennesker som skal bli forløst "fra jorden". . Men liksom
Enok vil Guds folk søke renhet av hjertet og overensstemmelse med hans
vilje, inntil de avspeiler Kristi bilde. Liksom Enok vil de advare verden
om Herrens annet komme. . Liksom Enok ble tatt opp til himmelen før verden
ble ødelagt ved vann, slik vil de levende rettferdige bli bortrykket fra
jorden før den blir ødelagt ved ild."

8 T 331: "I tre hundre år hadde Enok søkt hjertets renhet for å kunne
komme i harmoni med himmelen. I tre århundrer hadde han vandret med Gud.
Dag for dag hadde han lengtet etter en nærmere forening. Nærmere og
nærmere var forbindelsen blitt inntil Gud tok ham til seg. Han hadde stått
på treskelen til den evige verden, bare et skritt mellom ham og de saliges
land. Og nå åpnet portene seg. Vandringen med Gud som han så lenge hadde
opplevd på jorden, fortsatte, og han gikk gjennom portene til den hellige
stad - den første av mennesker som fikk innpass der."

"Ved tro ble Enok bortrykket så han ikke skulle se døden. . For før han
ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrd at han tektes Gud." Heb. 11, 5.

Et slikt samfunn er det Gud kaller oss til. Som tilfellet var med Enok, må
karakterens hellighet bli hos den som skal forløses fra menneskene ved
Herrens annet komme."

5 T 555: "Vårt største behov i dag er menn døpt med Guds Hellige Ånd -
menn som vandrer med Gud som Enok gjorde."

3 VM 124: "Hvis et folk noen gang behøvde å vandre med Gud slik som Enok
gjorde så behøver syvendedags adventistene å gjøre det nå."


Døperen Johannes

8 T 329: "Den erfaring Enok og døperen Johannes hadde, må bli vår."

Joh. 5, 35: "Han [Johannes] var det brennende og skinnende lys."

SH 57: "Gud hadde kalt Sakarias` sønn til en stor gjerning."

SH 57: "En slik budbærer måtte være hellig. Han måtte være et tempel som
Guds Ånd kunne bo i."

8 T 333: "Skal vi kunne gi et slikt budskap som Johannes ga, må vi ha en
åndelig erfaring slik som han hadde. Vi må beskue Gud, og når vi beskuer
ham, må vi miste selvet av syne."

8 T 331, 332: "Døperen Johannes ble i sitt ørkenliv undervist av Gud. Han
studerte åpenbaringen av Gud i naturen. Under ledelse av den guddommelige
ånd studerte han profetenes bokruller. Dag og natt var Kristus hans
studium, hans betraktning, inntil sinn, hjerte og sjel var fylt med det
herlige syn."

Han betraktet kongen i hans skjønnhet, og selvet ble tapt av syne. Han
betraktet hans hellige majestet og innså at han selv var i Guds kraft og i
hans rettferdighet han skulle holde stand. Han var rede til å gå ut som
himmelens budbærer, uredd for mennesker fordi han hadde sitt blikk rettet
på den guddommelige. Han kunne stå frem uten frykt overfor jordens
monarker fordi han skjelvende hadde bøyet seg for kongenes konge."


Den Hellige Ånd gitt uten mål

8 T 333, 334: "Med sitt blikk rettet i tro mot Gjenløseren hadde Johannes
steget opp til selvfornektelsens høyder. Han prøv ikke å dra menneskenes
oppmerksomhet til seg selv, men løfte deres tanker høyere og enda høyere
inntil de kunne dvele ved Guds lam. . De som er tro i sitt kall som Guds
budbærere, vil ikke søke ære for seg selv. Kjærlighet til selvet vil bli
slukt opp av kjærlighet til Kristus. . Profetens sjel var tømt for selvet
og fylt med lys fra den guddommelige. . Slik også med Kristi etterfølgere.
Vi kan ta imot himmelens lys i samme grad som vi er villige til å bli tømt
for selvet. Vi kan betrakte Guds karakter og ta imot Kristus i tro bare
når vi bringer enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Til alle
som gjør dette, vil den Hellige ånd bli gitt uten mål."

Dette er et løfte til hver enkelt av oss. Hvis vi fyller betingelsene slik
som døperen Johannes gjorde, vil vårt største behov bli fylt. Da vil Gud
bruke oss som redskaper til å fylle verdens største behov.

8T 332: "Ikke med høyttravende argumenter eller fint uttenkte teorier
forkynte Johannes sitt budskap. Gripende og alvorlig og likevel full av
håp var hans røst der den lød i ørkenen: "Omvend eder; for himlenes rike
er kommet nær!"

(Matt. 3,2.) Med en ny og fremmed kraft påvirket han folket. Hele nasjonen
var opprørt. Skarene strømmet ut i ørkenen."

Gud brukte en mann ute i ørkenen til å vekke en nasjon. Snart, ja ganske
snart, vil han bruke trofaste menn og kvinner i den siste menighet til å
påvirke og vekke hele verden. Dersom vi bestemmer oss for å være blant de
trofaste få, må vi hurtig forberede oss nå. Den erfaring Johannes hadde,
må bli vår.

8 T 332: "Ulærde bønder og fiskere fra distriktene omkring, de romerske
soldater fra Herodes´ barakker, høvedsmenn med sverdene ved siden rede til
å slå ned alt som smakte av opprør, de grådige skatteoppkreverne fra
tollbodene og de formbundne prestene fra synedriet - alle lyttet som
lamslåtte. Og alle, endog faridereerne og sadduseerne, de kalde
upåvirkelige spottere forlot ham uten spott og med sting i hjertet i
følelsen av sine synder. Herodes hørte budskapet i sitt palass, og den
stolte, forherdede hersker skalv under kallet til omvendelse.

I denne slekt, like før Kristi annet komme i himmelens skyer, må et slikt
verk som Johannes utførte, bli gjort. Gud kaller på menn som vil berede et
folk til å bli stående på Herrens store dag."

7 T 16 "På oss hviler det tunge ansvar å advare verden om den kommende
dom. Gud kaller på sin menighet til å stå opp og iføre seg kraft."

CM 155: "Guds arbeidere må oppnå en langt dypere erfaring. Dersom de vil
hellige alt til ham, vil han utføre et mektig verk for dem."

Senregnet

Tidligregnet er den Hellige Ånds forvandlende kraft som daglig fyller den
troendes hjerte. Det bringer seier over synd og dekker over den med Kristi
rettferdighet.

Senregnet er kraften til å vitne. Det bereder Guds trofaste levning til å
gi den tredje engels budskap det høye rop med overbevisende kraft. Da vil
verdens øyne bli rettet mot Guds folk.

Da vil Guds folk åpenbare Guds kjærlighet, Guds karakter - Guds herlighet.
Da vil de bli beredt til å kunne stå under de syv siste plager uten en
mellommann.

1 SM 192: "Jeg kan ikke nevne noen bestemt tid for utgytelsen av den
Hellige Ånd, når den mektige engel vil komme ned fra himmelen og forene
seg med den tredje engel i avsutningen av arbeidet for denne verden. Mitt
budskap er dette at vår eneste trygghet ligger i å være rede for den
himmelske vederkvegelsen, at vi har våre lamper klare og brennende."

Selv om Herrens tjenerinne ikke nevner noen bestemt tid for utgytelsen av
Ånden, sier hun at "begynnelsen til trengseltiden . "senregnet", eller
vederkvegelsen fra Herren, vil komme." Dette er den korte trengselstid før
plagene faller. Vi nærmer oss den tid da hele menneskeheten skal deles
inni to klasser: De som har dyrets merke, og de som har Guds navn i sine
panner.


Dyrets merke

MHK 259: "Når de ledende kirkesamfunn i De forente stater har sluttet seg
sammen om slike trospunkter som de hyller i fellesskap, og de får
statsmakten til å håndheve sine påbud og forordninger, da vil det protestantiske Amerika ha opprettet et bilde av det romerske - katolske hirarki. Den uavvendelige
følgen er at dissentere blir ilagt borgerlige straffer."

MHK 261, 262: "Men kristne mennesker i tidligere tider holdt søndagen i
den tro at de da holdt den bibelske sabbat. Og det er ennå sanne kristne i
alle kirkesamfunn, det romersk - katolske ikke unntatt, som tror at
søndagen er den hviledagen Gud har bestemt. Herren godkjenner deres
oppriktige hensikt og deres ærlighet overfor ham. Men når helligholdelsen
av søndagen blir gjennomført ved lov, og når verden blir opplyst om at den
sanne sabbat skal helligholdes, vil den som overtrer Guds befaling for å
lyde et bud som ikke har noen høyere autoritet enn romerkirkens, sette
pavemakten over Gud. Han hyller romerkirken og den makt som håndhever den
ordning Rom har innført. Han tilber dyret og dets bilde. Når menneskene da
forkaster den innstiftelse som Gud har sagt er tegnet på hans autoritet,
og i dens sted antar det som romerkirken har valgt som et tegn på dets
overhøyhet, er det et uttrykk for at de godkjenner tegnet på lydighet mot
romermakten, nemlig "dyrets merke". Og først når saken tydelig er blitt
fremholdt for menneskene, og de blir stilt overfor valget mellom Guds bud
og menneskebud - først da vil de som fortsetter å overtre dette bud, ta
"dyrets merke".

2 VM 124: Når protestantismen en gang rekker hånden over kløften for å
gripe romermaktens hånd, når den strekker seg ut over avgrunnen for å
gripe spiritismens hånd, og når vårt land [USA] under innflytelse av dette
trefoldige forbund fornekter ethvert prinsipp i sin grunnlov som en
protestantisk og republikansk stat, de skal vi vite at tiden er inne for
Satans kraftige virksomhet, og at enden er nær."

MHK 261: "Når helligholdelsen av søndagen blir gjennomført med makt i De
forente stater, er det å tvinge mennesker til å tilbe dyret og dets
bilde."


Dette vil markere Babylons fall.


Dette er den store hovedsak.


Guds eneste svar på tilbedelsen av dyret og dets bilde er Guds bilde
gjenopprettet i sjelen og gjenspeilt i livet.


Prøvens time nærmer seg hurtig. Vi må berede oss nå.

3 VM 114: "Den siste akt i dramaet består i at menneskelover blir innført
i stedet for Guds lov, søndagen blir opphøyet utelukkende på menneskelig
autoritet i stedet for den bibelske sabbat."

RH 2. mai 1893: "Befolkningen i De forente stater har vært et privilegert
folk. Men når de innskrenker religionsfriheten, overgir protestantismen og
samtykker med pavedømmet, vil målet for deres skyld bli fullt, og
nasjonalt frafall vil bli registrert i himmelens bøker. Følgen av dette
frafall vil bli nasjonal ruin."

2 VM 299: "Når Amerika, religionsfrihetens land, en gang slutter seg
sammen med pavemakten for å undertrykke samvittigheten og tvinge
menneskene til å hedre den falske sabbat, blir befolkningen i hvert land
på jorden ledet til å følge dets eksempel."

6 T 395: "Andre nasjoner vil følge De forente staters eksempel. Selv om
dette landet leder an, vil den samme krise ramme vårt folk i alle deler av
verden."

MHK 339: "Det vil komme budskaper fra åndene. De erklærer at Gud har sendt
dem for å undervise dem som forkaster søndagen, om at de tar feil, og at
landets lover skal adlydes som Guds lov. De vil beklage den store
ugudelighet i verden og støtte religiøse forkynneres vitnesbyrd om at
umoralen er en følge av at søndagen blir vanhelliget. En veldig
forbitrelse blir således skapt mot alle som nekter å godta deres
vitnesbyrd."

MHK 348: "Kirken vender seg til den borgerlige makts sterke arm, og
katolikker og protestanter slår seg sammen. Etter hvert som arbeidet med å
håndheve søndagen blir mer dristig og konsentrert, påkaller de lovens
hjelp mot sabbatholderne. Noen blir truet med bøter eller fengsel. Andre
får tilbud om gode embeter, belønninger og fordeler hvis de vil gi avkall
på sin tro."FORBEREDELSE TIL SENREGNET FORTSETTER HER !!!


l