"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Engelske boker Sitatsamlinger Forberedelse til senregnet Tv og annen underholdning Falske vekkelser i den siste tid Den kommende krise Kristne & hemmelige forbund Tusenarsriket Hvorfor ikke kjott Beredelse Ellen og Arken Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Sitatsamlinger > Ellen og Arken

De jordiske steintavlene - deres skjebne og presentasjon til verden før nådetidens slutt.

Flere adventister med sentrale posisjoner har ymtet at Arken er borte for alltid eller endog ødelagt. Ellen White er klar på dette temaet. Den er ikke blitt ødelagt:

"Blant de rettferdige som ennå var i Jerusalem til hvem den gudommelige hensikt var blitt gjort kjent, var det noen som var fast bestemt på å plassere, bak rekkevidden av nådeløse hender, den hellige arken som inneholdt steintavlene, på hvilket Dekalogen - de moralske skrifter - var omhyggelig nedtegnet på. Dette gjorde de. Med sorg og tristhet gjemte de arken i en hule, hvor den skulle være skjult for folket i Israel og Juda på grunn av deres synder, og skulle ikke mer gis tilbake til dem. Denne hellige ark er ennå gjemt. Den er aldri blitt forstyrret siden den ble gjemt på hemmelig sted." PK 453 (1915)

Videre får vi vite at når lovtavlene i denne arken som er gjemt, kommer frem, er det en del av Guds plan.

"Og Han (Kristus) ga Moses, da Han hadde avsluttet kommunikasjonen med ham på Sinai-fjellet, to tavler med vitnesbyrd, steintavler, skrevet med Guds finger. Ingenting som var skrevet på disse tavlene kunne bli slettet ut. Den dyrebare opptegnelsen av loven var plassert i vitnesbyrdets ark og er der fremdeles, trygt gjemt fra den menneskelige familie. Men på Gud's utvalgte tidspunkt vil Han bringe fram disse steintavlene som et vitnesbyrd til all verden mot den manglende respekt for hans bud og mot den avguderiske tilbedelse av en falsk Sabbat." (1.BC side 1109)

Tavlene skal delta i dommen mot verden også etter nådetiden er slutt:


"Med sin Egen finger skrev Gud sine bud på to steintavler. Disse tavlene ble ikke overlatt til menneskers bevarelse, men ble plassert i arken; og på den store dagen når hver sak er avgjordt, vil disse tavlene, som budene er inngravert på, bli plassert slik at hele verden vil se og forstå. Vitnet mot dem vil bli uimotsagt. Og over dem som har tatt på seg arbeidet for å være hyrder for flokken, vil den tyngste dommen falle, fordi de har presentert fabler for folket i stedet for sannhet. Barn vil stå opp og forbanne sine foreldre. Menigheten som har sett lyset og blitt erklært skyldig, men som har betrodd frelsen for sine sjeler til pastoren, vil lære på Gud's dag at ingen annen sjel kan betale løsepenger for deres overtredelse. Et fryktelig skrik vil høres, "Jeg er fortapt, evig fortapt". Mennesker vil føle at de endatil kunne slite i stykker pastorene som har preket løgn og fordømt sannheten. Den rene sannhet for denne tid krever en reformasjon i livet, men de skiller seg selv fra kjærlighet til sannheten, og om dem kan det bli sagt, "O Israel, du har ødelagt deg selv". Herren sener et budskap til folket, "Sett en basun på din munn. Han skal komme som en ørn mot Herrens hus, fordi de har vertrådt min pakt og syndet mot min lov." (19MR, side 265,266)

Loven vises fortsatt fra lovtavlene når Jesus kommer igjen:

"Prakten fra den himmelske byen strømmer fra de åpne porter. Da kommer det til syne mot himmelen en hånd som holder to steintavler foldet sammen... Hånden åpner tavlene, og forskriftene i Dekalogen - budene - blir sett, omhyggelig tegnet som med en penn av ild." (GC 639)


Det vil komme en spesiell sannhet etter Ellen White's tid i forbindelse med den avsluttende tid:

"Når timen kommer, etter Gud's forsyn, for verden til å bli prøvet på sannheten for den tid, vil sinn bli oppøvd av Ånden til å søke skriftene, enda med faste og bønn, inntil ledd etter ledd er gjennomsøkt og forenet i en fullkommen lenke. Hver sannhet som er av betydning for sjelers frelse vil bli gjordt så klar at ingen behøver å ta feil, eller vandre i mørke....
Tiden for å fremholde spesiell sannhet i sammenheng med de avsluttende scener av jordens historie, er i løpet av de siste generasjoner som skal leve på jorden... Johannes så i hellige syn en gruppe mennesker hvis oppmerksomhet var fanget, og som med ærbødighet og ærefrykt betraktet arken, som inneholdt Gud's lov". (2.T 692-3)

Jesu blod på den jordiske nådestolen ved korset:

"Da Jesus kom til denne jorden første gang, kom Han ydmyk og ubemerket, og hans liv her var i lidelse og fattigdom. Han var en mann med sorger og kjent med lidelse. Menneskene gjemte på en måte sitt ansikt for Ham, og til sist korsfestet de Ham. Fremdeles i menneskelig skikkelse steg han opp til himmelen, triumferende og seirende. Han hadde tatt forsoningsblodet, sprinklet det på nådestolen og sine egne plagg, og velsignet folket. Snart vil Han komme til syne andre gang for å erklære at der ikke er mer offer for synd"  (RH; 11-13-13, para. 11)

"Jesus oppfyllte enda en viktig side av skyggetjenesten. "Hans ansikt var skjemmet mer enn noe menneskes, og Hans skikkelse mer enn menneskers sønner; slik skal Han sprinkle mange nasjoner." (Jes.52,14-15) I tempel tjenesten, når dyret brakt som offer var slaktet, tok ypperstepresten, kledd i hvit kjortel, blodet som sprutet fram i sin hånd, og kastet (eller sprinklet) det i retning av tabernaklet eller Tempelet. Dette ble gjort syv ganger, som et uttrykk for fullkommenhet. Så Kristus, det store motbilde, både yppersteprest og offer, kledt med sin egen plettfrie rettferdighetskappe, etter å ha gitt sit liv for verden, kastet resultatet av sitt offer, som en blodrød strøm, i retning av det aller helligste, for å forsone mennesket med Gud gjennom korsets blod." (MS 101, 1897, pp.11,12 (The True High Priest, " September, 1897)


Gud vil trolig ikke vise lovtavler uten å bringe fokus på Jesu død for oss:

"Ikke noe menneske kan på riktig måte representere Gud's lov uten evangeliet, eller evangeliet uten loven. Loven er evangeliet legemliggjort, og evangeliet er loven brettet ut" (COL 128)


Det vil bli nytt lys etter Ellen White's død, man kan ikke bare lene seg på sannheten de fant og ikke forvente å bli presentert med nytt lys:

"Det er enda mye dyrebar sannhet som skal bli åpenbart for folket i denne farens og mørkets tid, men det er Satan's bestemte hensikt å forhindre sannhetens lys i å få skinne inn i menneskers hjerter... Dyrebare sannheter som lenge har vært ubemerket skal bli åpenbart i et lys som vil legge for dagen deres hellige verk; for Gud vil kaste glans over sitt ord, så det kan komme til syne i et lys som vi aldri før har sett det i." (CSW 25)

"Vi har bare glimtene av lysets stråler som ennå skal komme til oss" (RH 6/3/1890)


Må være ydmyke så vi kan ta imot Guds lys:


"Mange ser på det store arbeidet som skal fullføres for Gud's folk, og deres bønner stiger til Han om hjelp til den store innhøstningen. Men, dersom den ikke kommer på den måten de venter, vil de ikke ta imot den.  ..I dette ville Gud at menigheten skulle ydmyke sine hjerter og se deres store behov for å rette på sine veier for Ham, ellers vil Han hjemsøke dem i dommen. (2.T 142)


Det vil komme budbærere etter Ellen White. Vi må ta imot både budsskapet og budbæreren:


Som aldri før, skulle vi be, ikke bare om at arbeidere må bli sendt ut på det store innhøstningsfeltet, men at vi må ha en klar forståelse av sannheten, slik at når sannhetens budbærere skal komme, kan vi akseptere budskapet og respektere budbringeren." (6T 420)


Mange av Guds folk vil ikke forstå den tredje engels budsskap slik Gud gir det, og ikke bare la vær å benytte det selv og å delta, men hindrer andre også:

"Den tredje engels budskap vil ikke bli forstått, lyset som vil lyse opp jorden med dets glans vil bli kalt et falskt lys, av dem som avstår å gå i dets tiltagende glans. Arbeidet som kunne vært gjort, vil bli latt tilbake ugjort, av dem som forkaster sannheten, på grunn av deres vantro. Vi bønnfaller deg som motsetter deg sannhetens lys, om å gå ut av veien for Gud's folk. La himmelsendt lys få skinne på dem i klare og stødige stråler. Gud holder deg, til hvem dette lyset er kommet, ansvarlig for hva du gjør med det. De som ikke vil høre vil bli holdt ansvarlige; for sannheten er blitt brakt innenfor deres rekkevidde, men de foraktet sine anledning og privilegier." (RH 5/27/1890)


Konklusjon: De lovtavlene som ble skrevet på Sinai og lagt i Arken er ikke ødelagt men var fortsatt gjemt på Ellen Whites tid. Disse samme tavlene skulle senere finnes og vises frem for verden. Dermed kan vi forvente at det skal være et Paktens ark funn i endens tid. Ellen White gir oss også budsskap at det vil komme nytt lys og nye budbringere. Vi er dermed ikke trygge hvis vi tror at vi har all den sannheten vi trenger og ikke må åpne oss for nytt lys. Uriah Smith skriver i sin bok Daniel og Åpenbaringen under Ladiokea budsskapet at Gud's siste menighet vil ikke føle behov for ny sannhet og dette vil lede dem i en ugunstig situasjon.
Alle Paktens ark funn bør dermed undersøkes og vurderes om det er det funnet som skal lede opp til at lovtavlene skal vises frem i sabbats-dabatten som skal nå hele verden og ledes av adventbevegelsen.

Ron Wyatt som hevdet å ha funnet Paktens ark, er blitt i stor grad forkastet av Advent menigheten. Ron trodde dog at Ellen var en profet og forfektet samme endtids forståelse som henne.
For en full bibelsk gransking av hans påstander og funn besøk: www.arkfiles.net