"Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet." Ellen White   
    Søk i våre sider:
Forsiden Mail oss Om Ellen White... Ellen Whites Bøker Engelske boker Sitatsamlinger Forberedelse til senregnet Tv og annen underholdning Falske vekkelser i den siste tid Den kommende krise Kristne & hemmelige forbund Tusenarsriket Hvorfor ikke kjott Beredelse Ellen og Arken Kritikk mot Ellen White 
 
Forsiden > Sitatsamlinger > Tusenarsriket

Oversatt av Anna Maria Melhus


Hva sier Ellen G. White om Tusenårsriket?


Jesu herlige gjenkomst:

Snart kom den store hvite skyen som Menneskesønnen satt på, til syne. Da skyen først viste seg i det fjerne, så den liten ut. Engelen sa at det var Menneskesønnens tegn. Mens den nærmet seg jorden kunne vi se Jesu umåtelige herlighet og kongelighet, mens Han red frem som en erobrer. En mengde engler fulgte Ham med skinnende, glitrende kroner på hodene. Intet ord kan beskrive denne strålende scenen. Den levende skyen av uovertruffen, kongelig herlighet kom enda nærmere, og vi kunne tydelig se Jesu kjære skikkelse. Han bar ikke en tornekrone, men en herlighetens krone hvilte på Hans hellige panne. På kledningen stod det skrevet: ”Kongenes Konge, og herrenes Herre.” Ansiktet lyste som solen og øynene var som flammende ild. Føttene lignet skinnende kobber. Hans stemme lød som mange musikkinstr-umenter. Jorden skalv for Ham, og himmelen forsvant som en rull som ble rullet sammen, og hvert fjell og hver øy ble flyttet på. ”Kongene på jorden og stormennene og hærførerne og de rike og de mektige, hver træl og hver fri mann, gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?” Åp 6, 15-17.”

- Kilde: ”Herren har vist meg…”, s. 264, © Norsk Bokforlag, 2008.


De helliges belønning:

Deretter så et meget stort antall engler bringe herlige kroner fra byen, en krone til hver hellig, med navnet sitt inngravert. Etter hvert som Jesus bad om kronene, overrakte englene dem til Ham, og med sin egen høyre hånd plasserte den elskelige Jesus kronene på de helliges hoder. På samme måte overrakte englene harpene, som Jesus gav de hellige. De ledende engler slo først an tonen og snart lød alle stemmer i en takknemlig, lykkelig lovprisning. Alle berørte strengene på sine med en øvet hånd, og det strømmet ut melodisk musikk i rike og fullkomne toner. Deretter så jeg Jesus føre de frelste til Byens port. Han grep tak i porten og åpnet den på sine glitrende hengsler og bad de folkene som hadde holdt fast på sannheten, om å gå inn. Byen var et syn for øyet. Alt var usedvanlig vakkert. Da så Jesus på sine frelste hellige. Deres ansikter Med sitt kjærlige blikk festet på dem, sa Han med sin rike, musikalske: ”Jeg ser resultatet av min sjels lidelser, og Jeg er tilfreds. Denne rike herlighet tilhører nå dere, og dere kan glede dere over den i all evighet. Deres sorger er slutt. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller gråt, heller ikke smerte skal være mer.” Jeg så den frelste hær bøye seg ned og kaste sine glitrende kroner for Jesu føtter. Og så, mens Hans elskelige hånd reiste dem opp, slo de an sine gylne harper og fylte himmelen med sin rike musikk og sang til Lammets ære.” (…)

- Kilde: Samme, s. 266.


En nødvendig domshandling

I tusen år skal Satan streife omkring på den øde jorden og se på følgene av sitt oppgjør mot Guds Lov. Dette vil gå sterkt inn på ham. Helt siden syndefallet har hans stadige aktivitet hindret enhver ettertanke. Men nå er all makt tatt fra ham, og han har ikke annet å foreta seg enn å tenke over det han har fått i stand siden han første gang gjorde opprør mot Guds ledelse. I forferdelig angst venter han på det fryktelige oppgjør da han skal lide for alt det onde han har gjort, og få straff for all den synd han er ansvarlig for.

Satans fangenskap vil bety fryd og glede for Guds folk. Profeten sier om Satan i skikkelse av Babels konge: ”Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro, fra det harde trellearbeidet som ble lagt på deg, da skal du stemme i denne spottevisen om Babels konge: Se, nå er det ute med voldsherren, det er slutt på hans ville fremferd! Herren har brukket de gudløses stokk, tyrannenes herskerstav, som rammet folkeslag i raseri og aldri holdt opp med å slå, som underkuet folk i vrede og forfulgte dem uten skånsel.” Jes 14, 3-6. (…)


I denne tiden skal de rettferdige være konger og prester for Gud. Johannes sier i Åpenbar-ingsboken: ”Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom.” ”De skal være Guds og Kristi prester og herske med Ham i tusen år.” Det er i denne tiden ”de hellige skal dømme verden” (Åp 20, 4.6.), som Paulus forutsa. Sammen med Kristus skal de dømme de gudløse. Deres liv blir vurdert på grunnlag av Guds Ord, og de får igjen for det de har gjort i sitt liv. Så blir straffen tilmålt og skrevet ved deres navn i dødens bok.


Kristus og Hans folk skal også dømme Satan og de onde englene. Om dette skriver Paulus: ”Vet dere ikke at vi skal dømme engler?” Judas omtaler ”de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder Han bundet i med evige lenker til dommen på den store dag”. 1. Kor 6, 3; Judas brev 6.”

- Kilde: ”Mot Historiens Klimaks”, s. 547 – 548 (kap. 41), © Norsk Bokforlag 2008.


***

 

ER ELLEN G. WHITE’S SKRIFTER VIKTIGE?

Bibelen – Guds Hellige Skrift er, og skal alltid være, det fundamentale og autoritære grunnlag for all tro og lære. Bibelen står over alt og alle, og verken doktriner eller noe menneskelig påfunn skal verdsettes høyere enn Hovedkilden for all sann og sunn kunnskap og Visdom, slik vi finner den i Guds eget Ord. Derfor bør enhver troslære, mening og tanke alltid, ja, til alle tider testes og prøves opp mot Bibelen. Når vi studerer hva andre mennesker har sagt eller skrevet om et bestemt teologisk emne, bør vi meget grundig, iherdig og møysommelig granske dem og se om det stemmer med den overordnede sannhet. Hvis det stemmer overens med Den Hellige Skrift, bør vi absolutt ta inn over oss det vi har lest. Hvis det motsatte er tilfelle, bør det forkastes umiddelbart. Men husk for all del at ethvert studium alltid må begynne og avsluttes med alvorlig, ærlig og oppriktig bønn om at Guds Ånd må overbevise om sannhet og løgn, falskhet og bedrag, osv. Gud selv skal gi oss lys over saken, ikke ufullkomne mennesker. Derfor må vi også studere og undersøke tingene selv på egen hånd, og ikke uten videre la oss veilede eller villede av andre menneskers meninger og tanker.


Når dette er sagt, må jeg også tillegge en liten detalj: Min personlige erfaring med Ellen G. White’s litterære skrifter har gjort meg helhjertet overbevist om at stort sett alt hun har skrevet er blitt gitt til Guds folk som guddommelig inspirasjon, som vi i aller høyeste grad bør etterfølge, hvis vi med hele hjerte og sinn vil kalle oss for Jesu sanne disipler. Selv om Ellen G. White (EGW) aldri noen gang selv har påberopt seg rollen som Guds moderne profet, og selv om heller ikke alle hennes skrifter kan regnes som like aktuelle for alle mennesker til alle tider, så har jeg likevel en klippefast tro på at hennes penn er inspirert av Guds Ånd, fordi mine erfaringer med litteraturen som bærer hennes navn stemmer overens med Bibelen. Men hver og en som leser hennes bøker og skriftlige materiale må selv sette seg nøye inn i dem, og ikke minst be Gud om sunn veiledning i denne sak. Personlig mener jeg at Bibelen og EGW har avgjørende betydning for min tro som syvendedags adventist. Etter mitt skjønn er det ingen forfatter i verden som kan måle seg med henne, og jeg er stolt over å kunne erkjenne henne som Guds profet som alltid har forkynt bibelsk sannhet på en fantastisk måte.


Mot Historiens Klimaks:

Denne boken er den viktigste av alle EGW’s skrifter, sier hun selv: ”Boken Mot historiens klimaks” (MHK) bør spres vidt og bredt. Den forteller om fortid, nåtid og fremtid. Skildringen av de siste begivenheter i verdens historie er et mektig vitnesbyrd om sannheten. Jeg er mer interessert i at denne boken skal få stor utbredelse enn noen annen jeg har skrevet, for i den blir det siste varselsbudskapet fremholdt klarere enn i noen annen av mine bøker”. (Jorden opplyst, s. 53)

MHK beskriver altså den store strid, kampen mellom det gode og det onde, helt fra tidenes morgen, og frem til i dag, men også om hvilke kamper og trengsler som gjenstår for Guds folk, og hvilke endetidsbegivenheter som heretter skal skje. Den er meget interessant, fordi den også gir en sann og troverdig skildring av den siste tid av Jesu liv, kirkehistorien i den mørke middelalderen, den romersk-katolske kjetterforfølgelser av de sanne kristne, Martin Luther og reformatorene som grunnla hele sitt liv og virke på Bibelens enestående sannheter, og som også valgte å ofre sine liv på bålet for at Bibelen skulle bli oversatt til vanlige språk, og spredt vidt og bredt omkring.

MHK inneholder også meget interessante forklaringer på noen av Bibelens vanskelige profetier om historien og endetiden. Disse bør studeres og granskes nøye, fordi de har en avgjørende og svært betydningsfull rolle i endens tid.

I tillegg til dette, inneholder også denne fascinerende og innholdsrike boken mange advarende budskaper som er høyaktuelle for vår egen tid, og som vi så absolutt bør gi nøye akt på, hva angår den falne protestantiske kirke (den karismatiske trosbevegelsen) og romer-katolisismen. Disse to religiøse retningene vil i den siste tid inngå et økumenisk ”partner-skap”, eller samarbeid, om å slå seg sammen for å skape enhet og samhold i en meget urolig verden, men med den alvorlige og fatale følgen at de inngår mange skjebnesvangre kompro-misser med Bibelske sannheter.

Videre gir MHK oss svar på hva som vil skje like til jordens ende, Jesu gjenkomst, Tusenårsriket, og den nye jord. Boken anbefales på det sterkeste og varmeste!


Herren har vist meg…” (Early Writings – engelsk utg.) 

Denne boken er en gripende og tankevekkende beskrivelse av EGW’s første syner, drømmer og erfaringer med Gud. Titusener av adventister har latt seg inspirere av denne boken i årenes løp, og boken inneholder korte kapitler med budskaper som er og blir stadig mer aktuelle for vår egen tid. Anbefales sterkt!


Begge bøkene kan bestilles på www.norskbokforlag.no.